John Grisham. The Last Juror

Annotation
Contents

The Last Juror. by John Grisham